Schuldhulpmaatje Westland
Samen lukt het!

Nieuws

Schuldhulpmaatje Westland bestaat tien jaar.
Sinds 2013 is SHMW actief in Westland. Vele inwoners zijn geholpen en hebben hun financiën weer onder controle. Door de vele aandacht welke er de laatste jaren is voor gezinnen met schulden wordt er intensief samengewerkt met de gemeentelijke organisatie. Zaken als Vroegsignalering en Schuldsanering zijn geen voornemens meer, maar worden in praktijk gebracht.
Op 13 april is er een bijeenkomst met betrokken organisaties in De Rank in De Lier om te reflecteren op de afgelopen 10 jaar en vooruit te kijken naar de toekomst.


Westland Hart nominatie (7 december 2022)
Bekijk de WOS reportage over Schuldhulpmaatje Westland m.b.t. de nominatie voor
Westland Hart. Voorzitter Frank Lansbergen geeft een toelichting op de besteding van het geld en het
werk dat door de Schuldhulpmaatjes in Westland verricht wordt. Klik HIER voor de reportage.  


Nieuwe voorzitter stichting Voor Elkaar Westland (27 mei 2021

Met ingang van 26-5-2021 is Arie van Dijk afgetreden als voorzitter van de stichting Voor Elkaar Westland, houder van Schuldhulpmaatje Westland. Hij was 10 jaar actief voor SHMW: 2 jaar in de voorbereiding om tot een stichting te komen en 8 jaar als voorzitter. Arie van Dijk wordt opgevolgd door bestuurslid Frank Lansbergen.

Wijzigingen bij Schuldhulpverlening gemeente Westland (15 jan 2021)
 
Met ingang van 1-1-2021 zijn er een aantal zaken veranderd  m.b.t. schuldhulpverlening:
-er is een 'Vroeg Eropaf Team' gevormd om de eerste signalen van schulden aan te pakken
-er is een andere berekening van de Beslagvrije voet ingevoerd
-de hulpvrager (en het Maatje) worden ontzorgt daar de gemeente zelf veel documenten kan opvragen.
Het opgestelde document kan je hier lezen.

Een mooi bedrag van de bazaar in Naaldwijk (15 nov 2020)

Vorige week werden we verrast door een donatie van de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Ondanks de corona-pandemie heeft de bazarcommissie een mooi bedrag opgehaald en hiervan €1000,= gedoneerd aan SchuldHulpMaatje Westland. Waarvoor hartelijk dank.

Een mooie taart voor de vrijwilligers (1 nov 2020)
Normaal tracteert het bestuur de maatjes en de coördinatoren ieder jaar op een bedankdiner in november om haar dankbaarheid te tonen voor de inzet in de afgelopen jaar. Door de corona-crisis is het niet mogelijk om met 40 mensen bij elkaar te komen, los van het feit dat de horeca gesloten is.
Daarom heeft het bestuur besloten alle vrijwilligers met een taart te verblijden.
Deze is de afgelopen maand overhandigd: het werd erg op prijs gesteld.

Gemeenteraad neemt motie aan (15 jul 2020)

 Dat ook in Westland de schuldenproblematiek van inwoners leeft blijkt in de gemeenteraadsvergadering van 8 juli 2020. In deze vergadering heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de wethouder contact te laten zoeken met DSW, zodat tijdig ingespeeld kan worden bij dreigende schulden bv. door het niet betalen van de zorgverzekeringspremie. Vooral in deze tijd, waarbij Covid-19 rondwaart, is het belangrijk alert te zijn op gezinnen die krap bij kas zitten door bv. ontslag of inkomensvermindering. Lees de motie hier.

Door preventief te handelen middels een convenant met DSW en andere partijen (bv. woningcorporaties en energiebedrijven) kan mogelijk voorkomen worden dat gezinnen in een uitzichtloze situatie raken.
De wethouder heeft toegezegd na het zomerreces met voorstellen te komen om ook in Westland vroegtijdig (dreigende) financiële problemen structureel aan te pakken.

Interview met Maatje en Hulpvrager

Onlangs heeft Het Hele Westland een interview afgedrukt waarbij een hulpvrager en een maatje aan het woord komen. Lees hier het hele interview en kijk wat Schuldhulpmaatje Westland mogelijk voor u kan betekenen.


Sponsors denken aan SchuldHulpMaatje Westland
Op 14 december werd SHMW gesponsored door twee kringloopwinkels in Westland. In De Lier heeft de organisatie Habbekrats ons bedacht met het prachtige bedrag van € 2500,= en in 's-Gravenzande verraste de kringloopwinkel Re-Sell ons met een superdonatie van
€ 3000,=. Het geld zal worden gebruikt voor het opleiden van nieuwe maatjes en de bijscholing m.b.t. nieuwe regels en wetten van de bestaande maatjes.

Re-Sell donatie.

Beide sponsoren heel hartelijk bedankt voor jullie mooie gift en wij wensen jullie veel succes met de activiteiten.

De gelukkigen bij Habbekrats in De Lier

Jaarverslag

Het jaarverslag 2019 is geaccordeerd door het bestuur. U kunt het volledige verslag terug vinden
onder het kopje Over ons > Verantwoording.
Het verkorte jaarverslag kunt u hier inzien.

Lustrumbijeenkomst

Dit jaar bestond SchuldHulpMaatje Westland (SHMW) 5 jaar en heeft daarom op
donderdag 11 oktober jl. een symposium georganiseerd in het Atrium van Priva in De Lier.
Het thema van de avond was: "Focus op preventie bij schulden".                       

Annemarie van Gaal vertelde over de periode dat ze elk dubbeltje moest omdraaien als alleenstaande moeder met kind. Ze heeft die periode overleefd en uiteindelijk als succesvolle zakenvrouw zich bewezen. Op deze avond plaatste ze haar kanttekeningen bij hoe wij het in Nederland hebben georganiseerd en gaf ze vijf tips voor mensen met schulden en voor onze maatjes die hen begeleiden.

Drie gastsprekers deelden met ons hun droombeeld zittend op een grote rode troon: wethouder Piet Vreugdenhil, Carla v.d. Vlist van de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje en onze eigen voorzitter Arie van Dijk. Er was vervolgens gelegenheid om suggesties en ideeën kenbaar te maken. Het bestuur van Schuldhulpmaatje Westland gaat daarmee onderzoeken of ze hun werkwijze nog kunnen verbeteren en zij zal ook zinvolle ideeën met samenwerkende instanties bespreken

De avond  in het mooie atrium van het PRIVA gebouw werd afgesloten met het eren van alle maatjes en andere vrijwilligers die al 5 jaar hun tijd en inzet tonen voor dit goede doel. Daarna kon men nog even napraten onder het genot van een drankje met livemuziek van Arno Bol en Max Teuben

In 5 jaar is SchuldHulpMaatje Westland gegroeid naar een vrijwilligersorganisatie waarin 45 goed opgeleide maatjes 118 gezinnen ondersteunen bij hun schuldenproblematiek. De vrijwilligersorganisatie kan terugkijken op een geslaagde avond, waarbij het werk van de schuldhulpmaatjes verdere bekendheid heeft gekregen.

Armoedeplatform
Het Armoede Platform Westland is op 7 maart 2018 met een Kick-off Meeting van start gegaan.
Doel van dit platform is organisaties en instanties bij elkaar te brengen om gezamenlijk de armoede, welke ook in Westland voorkomt, te bestrijden en zoveel mogelijk te voorkomen.
Leden van dit platform zijn: Vitis Welzijn, Sociaal Kernteam (SKT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Jeugd Gezondheidszorg (JGZ), Schuldhulpmaatje Westland, Diaconaal Platform Westland, Voedselbank Westland, Gemeentelijk Schuldhulpverlening en de Gemeente Westland. 
De komende maanden wordt gekeken of hier nog organisaties aan toegevoegd zullen worden.
In het voorjaar van 2019 is de naam van het Armoedeplatform veranderd in Financieel Fit Westland.
Hierin zijn organisaties van de kwadranten Werkgevers, Onderwijs, Sociale organisaties en de Gemeente Westland
vertegenwoordigd. Op korte termijn wordt de website gelanceerd (juni 2019).